ثبت نام خادم و موکب اربعین

پایان مهلت ثبت نام

مهلت ثبت نام پایان یافته است.
درصورتیکه پیش از این ثبت نام نموده اید با ورود به پورتال خادم میتوانید وضعیت ثبت نام را مشاهده نموده و در صورت نیاز اطلاعات ثبت نامی خود را ویرایش نمائید.